Iskander Connect

Specialist in Verzuim, Re-integratie en Outplacement

Wie zijn wij?

 

Iskander Connect is een energiek re-integratiebedrijf dat zich voortdurend specialiseert in maatwerk oplossingen voor werkgevers en werknemers die ondersteuning nodig hebben bij re-integratie vanuit Poortwachter, WGA-eigenrisicodragerschap of outplacement.

 

 

VISIE & MISSIE

Iskander Connect levert een belangrijke bijdrage in het oplossen van vragen rondom verzuim,- re-integratie en mobiliteit in opdracht van werkgevers, werknemers en verzekeraars. Wij initiëren en regisseren een route met perspectief naar een nieuwe werkbestemming.

In de hedendaagse context van wetgeving en arbeidsmarktproblematiek kunnen vraagstukken rond verzuim en externe re-integratie alleen worden opgelost in een overstijgende samenwerking met de omgeving en andere bedrijven. Iskander Connect is een verbindende schakel naar de oplossing.

Onze missie is om geen kans onbenut te laten om duurzaam benutbare mogelijkheden te creëren en te realiseren.

HOE WERKT ISKANDER

Wij werken samen met bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en publieke organisaties. Wij regisseren, activeren en werken samen met (behandelende) professionals. In onze kring van samenwerkende partners bevinden zich arbeidsdeskundigen, casemanagers, psychologen, psychiaters en andere specialismen.

Onze dienstverlening is gebaseerd op intensieve coaching en recruiting vanuit de Supported Employment-methodiek. Wij stimuleren zelfregie en eigen verantwoordelijkheid en hanteren de visie dat werkzekerheid belangrijker is dan baanzekerheid. Om de overstap naar een passende baan mogelijk te maken denken wij mee in juridische en financiële oplossingen.

WAAROM

Iskander Connect is het resultaat van een combinatie van jarenlange ervaring en expertise in verzuim & re-integratie, psychiatrie en organisatie-advies met het doel de gebundelde kennis, ervaring en netwerken te vertalen in een helder concept dat het verschil maakt.

Ziekte, arbeidsongeschiktheid of boventalligheid kan iedereen overkomen. In die situatie word je graag begeleid door professionals die hun kennis, ervaring en netwerken inzetten om mensen weer eigen koers te laten hervinden.

Om succesvol te zijn is samenwerking noodzakelijk. Wij bouwen voortdurend aan een duurzame en betrouwbare kring van werkgevers- en netwerkcontacten en hechten aan helderheid over onze dienstverlening en onze verantwoording.

Diensten

In opdracht van arbeidsdeskundigen, werkgevers of verzekeraars voeren wij 1e spoor-, 2e spoor-, 3e spoor- en outplacementtrajecten uit. Wij bieden maatwerkoplossingen voor werkgevers en werknemers die deskundige begeleiding en resultaat wensen bij re-integratie vanuit Poortwachter, ZW, WGA of outplacement. Vanuit onze deskundigheid kunnen wij ook psychologisch- of psychiatrisch onderzoek aanbieden.

Re-integratie spoor 2

Soms kan uw werknemer wegens ziekte het eigen werk niet meer hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat u dan externe re-integratie inzet.

Re-integratie 2e spoor is gericht op herplaatsing van een zieke werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever. Verzuim is een kostbare zaak, daarom is schadelastbeperking cruciaal: hoe benut u de arbeidsmogelijkheden van de werknemer en hoe voorkomt u als werkgever dat een medewerker in de WGA instroomt ?

Iskander Connect biedt in het re-integratieproces een aantal opties om een traject op maat mogelijk te maken.Re-integratie Spoor 3 WGA Eigenrisicodragerschap

Iedere werkgever is 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de WGA-instromers afkomstig van zijn organisatie. U bent hiervoor verzekerd bij UWV of u kunt dit risico afdekken door een private verzekering bij een verzekeraar (eigenrisicodragerschap). Hoe dan ook: u draait rechtstreeks op voor de schade.

Wanneer u als werkgever kiest voor eigenrisicodragerschap (privaat) dan komt daar de wettelijke re-integratieverplichting nog eens bij gedurende 10 jaar.

Het grote voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat u rechtstreeks invloed kunt uitoefenen op de schade. Immers: de begeleiding en re-integratie van de werknemer ligt nu bij u en niet meer bij het UWV. Als werkgever kunt u meer doen dan u denkt en heeft u ook een goede kans de schadelast in deze tien jaar te bekorten.

Met de komst van de Modernisering Ziektewet is het voorkomen van WGA-schade bij medewerkers met een tijdelijk dienstverband helemaal cruciaal. Zowel de ZW- als de WGA-uitkeringen aan uw flexwerkers worden dan aan u doorberekend. Beperken van het aantal of de duur van de uitkeringen, verlaagt uw kosten.

Iskander Connect biedt in het re-integratieproces de een aantal opties om een traject op maat mogelijk te maken.

Outplacement

Soms loopt uw carrière anders dan u had gewenst. De organisatie verandert of u maakt zelf een verandering door. Omstandigheden maken soms dat u gedwongen wordt om afscheid van uw werkgever te nemen. Iskander helpt u bij het vinden van een passende en duurzame functie in een nieuwe werkomgeving.

Iedere situatie is anders en daarom starten wij altijd met een persoonlijk intakegesprek met de werknemer en een intakegesprek met de werkgever. Dit resulteert in een begeleidingsvoorstel op maat. Het traject bestaat uit een persoonsgericht spoor en een arbeidsmarktgericht spoor.

Wij gaan van start met de persoonsgerichte fase, maar al snel gaan we tijdens de arbeidsmarktgerichte fase samen op zoek naar nieuw werk. Iskander Connect biedt in het re-integratieproces een aantal opties om een traject op maat mogelijk te maken.

Psychologisch- en Psychiatrisch Onderzoek

Verzuim en arbeidsongeschiktheid heeft steeds vaker een psychische oorzaak. Om een goed beeld te krijgen van wat er aan het verzuim ten grondslag kan liggen heeft Iskander de mogelijkheid om, in goed overleg met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs, psychologisch en psychiatrisch onderzoek in te zetten.

Wat houdt het in?

Een psycholoog en/of psychiater onderzoekt de psychische gezondheid van de werknemer en de juistheid van de huidige behandeling en behandelmogelijkheden in relatie tot herstel en re-integratie.

De bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch-adviseur ontvangt een duidelijke rapportage waarin de bevindingen en het advies zijn opgenomen. De rapportage biedt heldere aanknopingspunten voor de besluitvorming over de route naar verder herstel of toekomstige werkhervatting. Desgewenst kan ook een behandel- en zorgtoeleidingsadvies onderdeel van de rapportage uitmaken.

Wanneer aanvragen?

U vraagt een psychologisch of psychiatrisch onderzoek aan wanneer er sprake is van langdurig verzuim, herstel en re-integratie dreigen te stagneren om redenen die niet duidelijk zijn; u snelheid wenst en wachtlijsten wilt ontlopen, er sprake lijkt te zijn van complexe problematiek en wanneer duidelijkheid gewenst is over de aard van de arbeidsongeschiktheid.

Hoe aanvragen?

U kunt uw interesse kenbaar maken of een aanvraag indienen maken via het contactformulier op de website van Iskander, door contact op te nemen met Iskander via email: info@iskanderconnect.nl of telefonisch: 085-4017343.

Werkwijze

De dienstverlening van Iskander Connect laat zich het best vertalen als vakmanschap. Wij werken met Intensieve coaching & recruiting, onze rol is regisserend & activerend. Wij verbinden mensen, organisaties en maatschappij, werken methodisch en systemisch met professionals, hebben aandacht voor mens en schadelastbeperking en zijn helder in dienstverlening en verantwoording.

Stap 1

Het intakegesprek

De re-integratiespecialist maakt een analyse van de huidige situatie, belastbaarheid en kansen op een succesvolle plaatsing van uw werknemer. U ontvangt een rapportage met advies over re-integratiemogelijkheden en dienstverlening die wij u kunnen bieden.

Stap 2

Aanvullende onderzoeken en interventies

In onze werkwijze ligt besloten dat wij werken met professionele instrumenten in deze fase van oriëntatie en transformatie. Het draait om verandering van mindset, acceptatie van verlies en belastbaarheid, het in kaart brengen van toekomstverwachtingen, een persoonsprofiel en het werkpotentieel zodat de werknemer vooruit kan kijken.

Stap 3

Aanbodversterking

In deze fase kan een loopbaanscan worden ingezet, een arbeidsmarktonderzoek, een module over arbeidsmarktbenadering, het realiseren van een proefplaatsing of werkervaringsplaats, een kennismaking met een nieuw werkveld, of bijvoorbeeld het werken aan de presentatie op de arbeidsmarkt, het gebruik van Social Media.

Stap 4

Bemiddeling, Coaching en Nazorg

Deze fase omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te herplaatsen in een nieuwe passende functie. Iskander verzorgt de contractuele afwikkeling bij een nieuwe baan en begeleidt de werknemer na plaatsing op basis van een coachingsplan. Iskander verzorgt van alle activiteiten een heldere rapportage ter verantwoording naar de opdrachtgever.

Onze mensen

Iskander Connect is het resultaat van een combinatie van jarenlange ervaring en expertise in verzuim & re-integratie, psychiatrie en organisatie-advies met het doel de gebundelde kennis, ervaring en netwerken te vertalen in een helder concept dat het verschil maakt.

Freek Mostert

Freek Mostert is een ervaren en gedreven professional met twee decennia werkervaring in verzuim & re-integratie, coaching, outplacement, loopbaanadvisering en mediation. Met veel plezier en succes specialiseert hij zich dagelijks in Poortwachter- en WGA-vraagstukken voor werknemers, werkgevers en verzekeraars vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Liesbeth Wesselius

Liesbeth Wesselius is Register Case & Care Manager en coach bij Iskander.
Zij kan werknemers en werkgevers snel en kundig adviseren bij verzuimvraagstukken en HRM-gerelateerde onderwerpen.

Sjoerd Jongerius

Sjoerd is coach en fysiotherapeut met een specialisatie op het gebied van psychosomatiek. Hij heeft jarenlange ervaring binnen de re-integratie en kan complexe werkhervattingsproblematiek simplificeren tot werkbare thema's. Zijn kracht is om mensen via een veilige en respectvolle manier naar zelfredzaam oplossingsgedrag te coachen. Hierdoor komen oplossingen altijd vanuit de persoon zelf.

Corinne Purnot

Corinne is onze organisatie sinds kort komen versterken en is een professional met wortels in de sGGZ.

Marijke van Namen

Marijke is gecertificeerd coach en actief in het begeleiden van werkgevers en werknemers in externe re-integratie en resultaatgerichte - en competentiegestuurde coaching.

Marie Jose Cremers

Marie Jose Cremers is al jarenlang werkzaam als gecertificeerd coach/supervisor, is opleider voor coaches in het land en begeleidt medische professionals in de zorg. Zij versterkt Iskander met haar kennis en ervaring sinds 2017.

Gabriela Houben

Gabriela werkt bij Iskander als coach en re-integratiespecialist en beziet casuïstiek en vragen met een frisse blik vanuit haar expertise als A&O psychologe en sportpsychologe.

Contact

Iskander Connect

Locatie Nijmegen

Krayenhoff Kazerne
Molenveldlaan 152a
6523 RN Nijmegen

Locatie Naarden-Vesting

Kooltjesbuurt 9
1411 RZ Naarden-Vesting

31 (0)85 4017343
info@iskanderconnect.nl